Bel ons

De website www.rioclean.be  (hierna: de “Website”) is eigendom van:

Rioclean BVBA (hierna “RIOCLEAN”, “Wij” en “Ons”)

Steenweg 213
3570 Alken
België

BTW BE 0448.640.242

Bij RIOCLEAN hechten we waarde aan jouw privacy.
Voor ons is het belangrijk dat uw privacy gerespecteerd en beschermd wordt. Uw welbehagen op onze website en tijdens onze samenwerking is belangrijk voor ons. Wij informeren u daarom op een open en transparante manier over het gebruik van uw persoonsgegevens.

1. Waarom deze privacyverklaring?

In deze privvacyverklaring vindt u terug wat we net allemaal over jou verzameld hebben. Het is namelijk zo dat je door onze website te bezoeken, een afspraak te boeken (telefonisch en online) of een beroep te doen op onze dienstverlening altijd persoonsgegevens met ons deelt. Dit gaat van je naam en je geboortedatum tot jee adres, contactgegevens en je IP adres.

Wij kunnen via deze gegevens jou identificeren als natuurlijke persoon, door een direct of indirect verband te leggen tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Dit is noodzakelijk voor een goede dienstverlening om jou te kunnen contacteren wanneer er problemen zijn.

We beloven dat we jouw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zullen verzamelen en gebruiken conform AVG (verordening 2016/679).

2. Bij wie komen jouw persoonsgegevens terecht?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

RIOCLEAN is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR.  Wij bepalen alleen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.

2.2. Verwerker(s)

Als verwerkingsverantwoordelijke maken wij gebruik van  zogenaamde ‘gegevensverwerkers’. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

RIOCLEAN doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor klantenbeheer;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er – onder de GDPR – toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren. Met al onze verwerkers is een verwerkingsovereenkomst afgesloten om dit te vrijwaren.

3. Welke data verzamelen Wij?

Enkel die persoonsgegevens die wij nodig hebben zullen door ons verwerkt worden (zie ook artikel 4).

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens
  (naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, adres);
 • Contactgegevens
  (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);

Deze gegevens worde verzameld wanneer je gebruik maakt van onze deze of andere websites die eigendom zijn van RIOCLEAN of wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening.

Wij maken ook gebruik van cookies om de bezoeker van onze Website te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun (technische) keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren.

Heb je vragen omtrent ons cookiebeleid ? Bekijk het dat zeker eens op onze Website.

4. Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

Dit doen we om jou een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Hoe meer je gebruik maakt van onze diensten, hoe meer we ook  persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben het recht om bepaalde bewerkingen tijdelijk niet uit te voeren of volledig te annuleren als jouw persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

De verwerking van deze persoonsgegevens is nodig voor de werking van onze website en de daarbij horende dienst- en zorgverlening.

We zullen uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning en klachtenbewaking.

We kunnen, bij ge je bezoek aan onze website, ook enkele gegevens verzamelen voor statistische doeleinden. Deze gegevens hebben we nodig om het gebruik van onze website te optimaliseren. Dit kan gaan om: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Bij je bezoek aan de website, geef je je akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Of je je persoonsgegevens met ons deelt, kies je nog altijd zelf. Op deze manier heb je dus toch controle. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, hebben wij het recht bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

5. Doorgifte persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden enkel gebruikt en verwerkt voor intern gebruik binnen RIOCLEAN. We willen je graag gerust stellen: jouw gegevens worden nooit verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd aan derden, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of als er een wettelijke verplichting is.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens?

Jouw pesoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 3 vooropgestelde doelen te bereiken. De gegevens worden wel verwijderd uit onze databank wanneer wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent.

7. Wat zijn jouw rechten?

7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens steeds enkel voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3. We verzamelen en verwerken ze op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en bewaren ze niet langer dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

7.2 Recht op inzage

Bij bewijs van jouw identiteit (bv. door kopie identiteitskaart), informeren we je graag over welke persoonsgegevens wij precies van jou bijhouden en waarvoor ze gebruikt worden.
Recht op inzage is uiteraard kosteloos.

7.3 Recht op verwijdering

Je hebt het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen, in volgende gevallen:

 • Wanneer we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de vooropgestelde doeleinden;
 • Wanneer je jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van jouw persoonsgegevens toestaat;
 • Wanneer je op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Wanneer jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
 • Wanneer we jouw persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.

Let op, in bepaalde gevallen kunnen we niet anders dan jouw persoonsgegevens gedurende een bepaalde tijd bijhouden. We zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht facturen 7 jaar te bewaren. Hier kunnen we niet rond

7.4 Recht op correctie

We kunnen gegevens ook steeds corrigeren, indien door jou gevraagd. Wanneer bepaalde persoonsgegevens (bv. jouw e-mailadres of telefoonnummer) niet langer correct zouden zijn, informeer ons dan tijdig, zodat wij het nodige kunnen doen.

7.5 Recht op beperking

In sommige gevallen heb je het recht om te vragen dat we de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Bijvoorbeeld zo, wanneer er een geschil is rond de juistheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor RIOCLEAN om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

7.6 Recht op bezwaar

Je kan op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen. Jouw gegevens zullen niet langer verwerkt worden, behalve wanneer we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op jouw recht om je te verzetten.

7.7 Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je met ons gedeeld hebt in een digitaal leesbaar standaardformaat te ontvangen. Dit kan je steeds, door bewijs van je identiteit aanvragen. Je mag die persoonsgegevens ook zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

7.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je mag jouw toestemming op ieder moment intrekken, bijvoorbeeld wanneer je die toestemming hebt gegeven voor direct marketing of profileringsdoeleinden.

8. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Je kan, indien gewenst, een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar Rioclean BVBASteenweg 213, 3570 Alken. We garaderen ten laatste 1 maand nadat we jouw verzoek ontvangen hebben te antwoorden.

9. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

9.1 Privacy Commissie

Wanneer je niet akkoord zou gaan met onze manier van met jouw persoonsgegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit via de website van de privacy commissie https://www.privacycommission.be

Laatste update op 25/05/2018.